มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คณะวิชามีส่วนร่วมดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียดดังนี้ แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   และนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปกำหนดเป็นแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้อธิการบดี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยศิลปากร


24 Feb 2022 0