การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คณะวิชามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมที่มหาวิทยาลัยกำหนด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 พิจารณาแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ผลการดำเนินงานตามปี 2564 เข้าร่วมการประชุมประชุมครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน http://www.qa.su.ac.th/DATA/ita/คณะกรรมการITA http://www.qa.su.ac.th/DATA/ita/รายงานการประชุมกรรมการITA1-2564


24 Feb 2022 0