หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คณะวิชาดำเนินการตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย่ ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.…
Read more


23 Feb 2022 0