การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

คณะมีการการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ โดยมีมาตรการสนับสนุน ดังนี้ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ร่วมถึงสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆของคณะวิชา ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร


24 Feb 2022 0