ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมิน ITA

โครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารงาน


23 Feb 2022 0

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


23 Feb 2022 0

อำนาจหน้าที่

ประกาศ มศก. เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561


23 Feb 2022 0

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2563-2566)


23 Feb 2022 0

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเรา อีเมลสำหรับติดต่อ ict.su@hotmail.co.th


11 Dec 2021 0

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

–กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


11 Dec 2021 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรมสัมมนา ข่าวรับสมัครงาน


11 Dec 2021 0

Q&A

Q&A


23 Feb 2022 0

Social Network

Website : https://ict.su.ac.th/   Facebook : ictsilpakorn twitter :  @ictsilpakorn Youtube :  ictsilpakorn


23 Feb 2022 0

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2563-2566) คำรับรองปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / 2565 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565


11 Dec 2021 0

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานผลปี64 6 –9 –12 เดือน รายงานผลปี65 6 –9 -12 เดือน รายงานสรุปโครงการปีงบประมาณ 64 รายงานสรุปโครงการปีงบประมาณ 65


11 Dec 2021 0

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลปี64 6 –9 –12 เดือน รายงานผลปี65 6 –9 -12 เดือน รายงานสรุปโครงการปีงบประมาณ 64 รายงานสรุปโครงการปีงบประมาณ 65


23 Feb 2022 0

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร


11 Dec 2021 0

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


11 Dec 2021 0

ข้อมูลและเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลและสถิติการส่งคำร้องของนักศึกษาแบบออนไลน์


24 Feb 2022 0

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

สรุปแบบประเมินสำหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 2563 –ออกแบบ –ธุรกิจ –นิเทศศาสตร์ สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน สรุปแบบประเมินสำหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 2564


11 Dec 2021 0

E-service

E–Service – การจองอุปกรณ์ – แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา – ข่าวประชาสัมพันธ์ – การส่งใบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับจุลนิพนธ์ของนักศึกษา –การส่งใบคำร้องของนักศึกษา – การขออนุมัติโครงการ


11 Dec 2021 0

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565


11 Dec 2021 0

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายการจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – ค่าน้ำ-ค่าไฟ-internet รายการจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – งปม. กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ รายการจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – โครงการ


11 Dec 2021 0

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายการจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – ค่าน้ำ-ค่าไฟ-internet รายการจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – งปม. กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ รายการจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – โครงการ


11 Dec 2021 0

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


11 Dec 2021 0

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา (e-bidding) –  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


11 Dec 2021 0