การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คณะวิชาได้สนับสนุนให้มีการสื่อสารที่เปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร มีตัวแทนสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่อยู่ในการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ มีการประชุมกลุ่มของแต่ละหลักสูตรในการระดมความคิดเห็น มีช่องทางการสื่อสารทางไลน์กลุ่มในการเผยแพร่กระจายข่าวสาร มีการสื่อสารระหว่างบุคลากรต่าง ๆ ในการช่วยเหลือกัน สนับสนุนและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ทั้งเชิงวิชาการ สังคม มาตรฐานทางจริยธรรม และการสร้างความสัมพันธ์ต่อกันอย่างเปิดกว้าง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย


24 Feb 2022 0