การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คณะมีการการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ โดยมีมาตรการสนับสนุน ดังนี้ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร


23 Feb 2022 0