แนวปฏิบ้ติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

คณะวิชาดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ดังนี้ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร


11 Dec 2021 0