แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

คณะวิชาดำเนินการตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569 การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเมษายน64-กันยายน 64)


24 Feb 2022 0