เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คณะวิชาดำเนินการประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนเพื่อแสดงเจตจำนงของผู้บริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล


11 Dec 2021 0