นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะวิชาดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน แผนพัฒนาบุคลากรของคณะวิชา หลักสูตรออกแบบ หลักสูตรธุรกิจ หลักสูตรนิเทศ


23 Feb 2022 0