รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

สรุปแบบประเมินสำหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 2563 –ออกแบบ –ธุรกิจ –นิเทศศาสตร์ สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน สรุปแบบประเมินสำหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 2564


11 Dec 2021 0