การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะวิชาดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย


23 Feb 2022 0