รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

11 Dec 2021 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 0

สรุปแบบประเมินสำหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 2563

ออกแบบ

ธุรกิจ

นิเทศศาสตร์

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน

สรุปแบบประเมินสำหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 2564