ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมิน ITA

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะวิชาดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน แผนพัฒนาบุคลากรของคณะวิชา หลักสูตรออกแบบ หลักสูตรธุรกิจ หลักสูตรนิเทศ


23 Feb 2022 0

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะวิชาดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย


23 Feb 2022 0

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คณะวิชาดำเนินการตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย่ ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.…
Read more


23 Feb 2022 0

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2564


23 Feb 2022 0

แนวปฏิบ้ติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

คณะวิชาดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ดังนี้ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร


11 Dec 2021 0

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สายตรงคณบดี การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


23 Feb 2022 0

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สายตรงคณบดี การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


23 Feb 2022 0

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คณะวิชาดำเนินการประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนเพื่อแสดงเจตจำนงของผู้บริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล


11 Dec 2021 0

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

คณะมีการการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ โดยมีมาตรการสนับสนุน ดังนี้ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ร่วมถึงสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆของคณะวิชา ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร


24 Feb 2022 0

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คณะมีการการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ โดยมีมาตรการสนับสนุน ดังนี้ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร


23 Feb 2022 0

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คณะวิชาได้สนับสนุนให้มีการสื่อสารที่เปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร มีตัวแทนสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่อยู่ในการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ มีการประชุมกลุ่มของแต่ละหลักสูตรในการระดมความคิดเห็น มีช่องทางการสื่อสารทางไลน์กลุ่มในการเผยแพร่กระจายข่าวสาร มีการสื่อสารระหว่างบุคลากรต่าง ๆ ในการช่วยเหลือกัน สนับสนุนและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ทั้งเชิงวิชาการ สังคม มาตรฐานทางจริยธรรม และการสร้างความสัมพันธ์ต่อกันอย่างเปิดกว้าง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย


24 Feb 2022 0

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

คณะวิชาดำเนินการตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569 การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเมษายน64-กันยายน 64)


24 Feb 2022 0

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

คณะวิชามีการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ให้กับมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กำหนด การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเมษายน64-กันยายน 64)


24 Feb 2022 0

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

คณะวิชามีการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ให้กับมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กำหนด การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเมษายน64-กันยายน 64)


24 Feb 2022 0

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คณะวิชามีส่วนร่วมดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียดดังนี้ แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   และนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปกำหนดเป็นแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้อธิการบดี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยศิลปากร


24 Feb 2022 0

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คณะวิชามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมที่มหาวิทยาลัยกำหนด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 พิจารณาแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ผลการดำเนินงานตามปี 2564 เข้าร่วมการประชุมประชุมครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน http://www.qa.su.ac.th/DATA/ita/คณะกรรมการITA http://www.qa.su.ac.th/DATA/ita/รายงานการประชุมกรรมการITA1-2564


24 Feb 2022 0